Drept financiar şi bancar

Prescriptia extinctiva

  • 12 EURO
  • Lucrare "Prescriptia extinctiva", 68 pag, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

CAPITOLUL I. Repere generale privind prescripţia extinctivă

Secţiunea 1. Noţiunea şi natura juridică a prescripţiei extinctive

1. Noţiune

2.  Natura juridică a prescripţiei extinctive

2.1. Sancţiunea juridică

2.2. Prescripţia ca modalitate de stingere a obligaţiei fiscale

Secţiunea 2. Domeniul prescripţiei extinctive

1. Criterii de determinare a prescripţiei extinctive

2. Dreptul financiar supus presripţiei extinctive

Secţiunea 3. Reglementarea prescripţiei extinctive

1. Reglementarea în dreptul comun

2. Reglementarea în dreptul fiscal

 

CAPITOLUL II. Termenele de prescripţie extinctivă

Secţiunea 1. Noţiunea termenelor de prescripţie

Secţiunea 2. Termenele potrivit dreptului comun

1. Termene generale

2. Termene speciale

Secţiunea 3. Termenele în dreptul fiscal

1. Termenele de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţia fiscală

1.1. Noţiunea obligaţiei fiscale

1.2. Termenele de prescripţie

2. Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiei fiscale

2.1. Noţiunea executării silite

2.2. Termenele de prescripţie

 

CAPITOLUL III. Cursul prescripţiei extinctive

Secţiunea 1. Începutul cursului prescripţiei extinctive

1. Regula generală

2. Regula potrivit dreptului fiscal

Secţiunea 2. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive

1. Noţiune, justificare, efecte

1.1. Noţiune

1.2. Justificare

1.3. Efectele suspendării

2. Cauze de suspendare

2.1. Caracterul limitativ

2.2. Cauze de suspendare în dreptul fiscal

Secţiunea 3. Întreruperea termenului de prescripţie extinctivă

1. Noţiune, justificare, efecte

1.1. Noţiune

1.2. Justificare

1.3. Efecte

2.  Cauze de întrerupere

2.1. Caracterul limitativ

2.2. Cauze de întrerupere în dreptul fiscal

Secţiunea 4. Repunerea în termenul de prescripţie

1. Caracterizarea generală a repunerii în termen

2. Repunerea în termenul de prescripţie în dreptul fiscal

Secţiunea 5. Împlinirea termenului de prescripţie

1. Reglementarea modului de calcul al termenelor de prescripţie

2. Reguli de calcul al termenelor de prescripţie extinctivă şi particularizarea lor în dreptul fiscal

3. Consecinţe ale împlinirii, potrivit dreptului fiscal

4. Invocarea prescripţiei extinctive în dreptul fiscal

 

CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 


Extras

Conținut aleatoriu

CAPITOLUL I

Repere generale privind prescripţia extinctivă

 

 

Secţiunea 1

Noţiunea şi natura juridică a prescripţiei extinctive

 

1.      Noţiune

 

În noul Cod civil, la fel ca şi în reglementarea anterioară[1], nu se regăseşte o definiţie a prescripţiei extinctive, înţelegerea noţiunii urmând să se facă pornind de la prevederea ce consacră obiectul şi efectul prescripţiei extinctive.

Potrivit art. 2500 Noul Cod civil: „(1) Dreptul material la acţiune, denumit în continuare drept la acţiune, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege”.

Luând în considerare dispoziţiile art. 2500 alin. (1) C.civ., prescripţia extinctivă o putem defini ca sancţiune care constă în stingerea, în con­diţiile legii, a dreptului material la acţiune care nu a fost exercitat în termen[2].

Aliniatul 2 al articolului de mai sus menţioneză că, dreptul la acţiune înseamnă dreptul de a forţa o persoană, prin intermediul forţei publice, să efectueze o anumită prestaţie, să respecte o situaţie juridică concretă sau să suporte orice altă sancţiune, în funcţie de caz.

Rezultă că prescripţia extinctivă este înţeleasă ca acea sancţiune care stinge dreptul la acţiune neexercitat înăuntrul termenului prescris de lege.

Totodată, sub aspect terminologic, prin prescripţia extinctivă urmează a se înţelege nu numai sancţiunea de drept civil, ci şi totalitatea normelor de drept civil care reglementează stingerea dreptului la acţiune în materia raporturilor juridice civile.

Normele juridice ce alcătuiesc instituţia prescripţiei extinctive sunt menţionate, în primul rând, în Cartea a VI-a a Codului civil („Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor”), iar Titlul I este alocat în totalitate reglementării acestei instituţii.[1] Sediul principal al materiei se regăsea în Decretul nr. 167/1958, care a adus modificări esenţiale Titlului XX din Codul civil („Despre Prescripţie”).

[2] Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 289.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Nicoleta Finala.doc