Dreptul mediului

Locul şi rolul dreptului mediului în ansamblul ramurilor de drept

  • 25 EURO
  • Lucrare de licenta "Locul şi rolul dreptului mediului în ansamblul ramurilor de drept", nr. pag. 62, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

 

 

CAPITOLUL I

Aspecte introductive cu privire la dreptul mediului............................................1

1. Despre noţiunea de mediu.........................................................................................................1

2. Definiţia dreptului mediului şi dreptul la un mediu sănătos.................................................9

3. Obiectul şi funcţiile dreptului mediului.................................................................................20

4. Definiţia dreptului mediului înconjurător.............................................................................22

5. Principiile dreptului mediului.................................................................................................25

 

Capitolul II

Locul si rolul dreptului mediului în sistemul ramurilor de drept.....................34

1. Dreptul ca instrument important al protecţiei mediului......................................................34

2. Dreptul mediului înconjurător ca ramură a dreptului unitar.............................................35

3. Câmpul de aplicare a dreptului mediului..............................................................................41

4.  Specificul dreptului mediului în sistemul juridic general...................................................43

5. Caracterul normelor juridice.................................................................................................45

6. Subiectele raporturilor juridice.............................................................................................46

 

Capitolul III

Delimitarea dreptului mediului de celelalte ramuri de drept............................47

1.      Consideraţii generale.......................................................................................................47

2.      Delimitarea dreptului mediului faţă de dreptul civil....................................................50

3.      Delimitarea dreptului mediului faţă de dreptul constituţional....................................52

4.      Delimitarea dreptului mediului faţă de dreptul administrativ....................................54

5.      Delimitarea dreptului mediului faţă de dreptul urbanismului....................................56

6.      Delimitarea dreptului mediului faţă de dreptul agrar.................................................57

7.      Delimitarea dreptului mediului faţă de dreptul energiei.............................................58

Concluzii.......................................................................................................59

Bibliografie....................................................................................................62


Extras

Conținut aleatoriu

INTRODUCERE

 

În timpurile noastre, unde valorile culturii sunt larg răspândite, difuzate şi însuşite de către demos, vom întâlni şi o conştiinţă ecologică elevată. Modelele cultural-ecologice sunt, în fapt, normele ecologice capabile, susceptibile de  a apăra şi conserva natura, mediul înconjurător, respectiv atitudinea faţă de agresiunile împotriva  naturii, modul de protecţie a acesteia, de promovare a unor măsuri, de prevenire, profilactice si, totodată, terapeutice, curative atunci când degradarea mediului, respectiv a aerului, pădurilor, solului, subsolului, deja s-a produs. Formarea şi dezvoltarea culturii ecologice, se poate realiza cu succes numai într-o societate ecologică, în care  obiectivul sau scopul final este optimizarea şi armonizarea interacţiunilor dintre societate, om şi natură, cu atât mai mult  în condiţiile societăţii contemporane, când asistăm la dizarmonia dintre societate şi natură. Restabilirea unor relaţii optime între societate şi natură este o cerinţă primordială, de soluţionarea căreia depinde nu numai prezentul, ci şi viitorul tării, al naţiunii.

În lucrarea de faţă, intitulată „Locul şi rolul dreptului mediului în ansamblul ramurilor de drept” am încercat sa tratez atât locul şi rolul dreptului mediului în sistemul de drept, cât şi o delimitare a dreptului mediului de celelalte ramuri de drept, astfel încât să se surprindă mai bine plasarea acestei ramuri de drept în cadrul disciplinei dreptului în general.

Capitolul I al lucrării prezintă aspecte introductive cu privire la dreptul mediului pornind de la noţiunea de mediu şi încheindu-se cu principiile mediului. Nu în ultimul rând am considerat oportul ca in acest prim capitol sa abordez şi o scurtă prezentare a obiectului şi funcţiilor dreptului mediului, ştiut finnd faptul că funcţiile dreptului mediului nu s-ar putea realiza dacă scopul său nu ar fi în mod direct protejarea naturii, a resurselor, lupta împotriva poluării de orice natură, a degradării mediului şi ameliorarea calităţii vieţii. Noţiunea de mediu a fost definită în cadrul multor discipline, dobândind un sens biologic unul geografic unul ecologic, unul social, unul uman, etc.

Formularea unei definiții  juridice a  noţiunii de mediu trebuie să permită aplicarea practică, eficientă şi funcţională a diferitelor reglementări care au ca obiectiv protecţia mediului.

În raport de aceste cerințe mediul poate fi  definit ca  ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul,aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului. Comportamentul uman față de mediu este reglementat prin principiile și normele juridice de dreptul mediului.

Capitolul II al lucrării constituie baza acestei, insuşi titlul acestuia aratându-ne acest lucru. În acest capitol se fac referiri la dreptul mediului înconjurător ca ramură a dreptului unitar cât şi despre câmpul de aplicare al dreptului mediului.

Formarea culturii ecologice se bazează, pe cunoaşterea legilor naturii şi societăţii, pe acţiunea ştiinţific-fundamentată a omului asupra mediului înconjurător;  pe respectarea  dreptului fiecărui om la mediul înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi crearea unui sistem judicios de instruire şi educaţie ecologică a populaţiei. Nu vom dobândi mutaţii substanţiale, cantitative, în domeniul protecţiei mediului atât pe plan naţional, cât şi internaţional până când societatea nu va investi mult mai mult decât până acum, atât material, financiar, cât şi moral în educaţia permanentă a membrilor societăţii, punând un accent major, în cadrul acesteia pe educaţia ecologică aceasta având, prin excelenţă, un scop formativ de pregătire a individului pentru a lua hotărâri comportamentale corecte, privind protecţia mediului, pentru a decide în cunoştinţă de cauză şi din proprie iniţiativă, în multitudinea problemelor ecologice cu care se poate întâlni zilnic. 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Locul si rolul dr mediului in cadrul sistemului de drept.doc