Dreptul mediului

Izvoarele si obiectul dreptului mediului

  • 25 EURO
  • Lucrare de licenta "Izvoarele si obiectul dreptului mediului", nr. pag. 70, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

INTRODUCERE........................................................................................................................2

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

 

1.1. Obiectul şi finalitatea dreptului mediului..........................................................................7

1.2. Particularităţile normelor juridice ale dreptului mediului………………………...….21

1.3. Raportul juridic de dreptul mediului...............................................................................27

 

CAPITOLUL II: IZVOAREALE DREPTULUI NATIONAL AL MEDIULUI

 

2.1. Constituţia………………………………………………………………………………..33

2.2. Legea şi actele normative ale autorităţilor publice centrale…………………………..37

2.3. Actele de reglementare ale autorităţilor publice locale..................................................41

2.4. Ordine şi reglementări departamentale………………………………………………...45

 

CAPITOLUL III: IZVOARELE DREPTULUI MEDIULUI ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL

 

3.1. Tratate şi convenţii internaţionale…………………………………………………..….50

3.2. Cutuma...............................................................................................................................60

3.3. Jurisprudenţa şi doctrina………………………………………………………………..61

 

 

CONCLUZII………………………………………………………………………………….64

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………...69

 


Extras

Conținut aleatoriu

INTRODUCERE

 

 

Tema lucrării, „Obiectul şi izvoarele dreptului mediului”, prezintă cu siguranţă o deosebită importanţă pentru cunoaşterea disciplinei dreptului mediului, mai cu seamă că obiectul dreptului mediului îl constituie o categorie distinctă de relaţii sociale care iau naştere în procesul de conservare, dezvoltare şi protecţie a mediului.

Acest obiect este circumscris atât în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ca lege - cadru, cât şi într-o serie de reglementări speciale care privesc protecţia diferitelor elemente componente ale mediului, aşa cum vom vedea în lucrarea de faţă.

Având în vedere cele de mai sus şi potrivit art. 1 al ordonanţei amintite, obiectul ordonanţei privind protecţia mediului îl constituie „un ansamblu de reglementări juridice privind protecţia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă” a societăţii. Dacă Legea-cadru stabileşte principiile şi elementele strategice ale protecţiei mediului, obiectul dreptului mediului este detaliat în reglementările specifice, mai vechi sau mai noi privind protecţia diferitelor componente ale mediului natural şi antropic.

Premisa naşterii raportului juridic de drept al mediului o se constituie ca o normă juridică. Pentru ca în condiţiile stabilite de normele dreptului obiectiv să se nască un raport juridic de mediu, este necesar să intervină un fapt social, fapt juridic, care poate să fie un eveniment sau o acţiune a omului.

Aşadar, izvoarele raportului juridic de mediu sunt aceste fapte juridice, care nasc raporturi precise de drept al mediului. Trebuie însă arătat, că nu orice fapt social crează, modifică sau duce la încetarea unui raport de drept al mediului, ci numai acela de care legea mediului leagă astfel de consecinţe

Lucrarea am structurat-o pe trei capitole fiecare având un număr de puncte şi subpuncte proporţionate în funcţie de relevanţa fiecărui capitol pentru tema tratată.

Astfel, capitolul I, tratează despre, obiectul şi finalitatea dreptului mediului, despre particularităţile normelor juridice ale dreptului mediului şi, nu în ultimul rând, despre raportul juridic de dreptul mediului

Specificul obiectului reglementării juridice constă în legătura directă a relaţiilor sociale reglementate de normele dreptului mediului cu protecţia mediului, adică cu activitatea umană conştientă, ştiinţific fundamentată, îndreptată spre realizarea unui scop concret, constând în prevenirea şi combaterea poluării, menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi dezvoltarea durabilă.

În sfera obiectului dreptului mediului trebuie să includem, pe lângă relaţiile sociale deja prezentate, şi alte relaţii sociale aflate în strânsă legătură cu primele. Aşa cum s-a arătat în literatura juridică este vorba de acele relaţii sociale care iau naştere în legătură cu structura organizatorică a protecţiei mediului, cu activităţile economice şi sociale cu impact asupra mediului care trebuie să obţină acorduri şi/sau autorizaţii din partea organelor de stat competente, cu îndeplinirea de către autorităţile centrale şi locale a unor atribuţii specifice ce le revin în acest domeniu ş.a.

„Protecţia” exprimă aplicarea concepţiilor şi măsurilor cu privire la mediul înconjurător susceptibile să împiedice acţiunea factorilor negativi care se manifestă atât în mediul natural, cât şi în cel creat de om. La rândul său, „crearea” exprimă eforturile privind dezvoltarea factorilor care condiţionează refacerea şi reproducţia atât a elementelor naturale ale peisajului, cât şi a mediului creat, construirea sau desăvârşirea acestor elemente noi sau reînnoirea celor existente. În acelaşi timp, se arată că reglementarea legislativă cu privire la mediul înconjurător priveşte un vast ansamblu de probleme, extrem de variabil, deoarece depinde de un număr de factori care se condiţionează reciproc.

Printre aceşti factori cei mai importanţi sunt cei economici şi tehnici, care pot juca atât un rol negativ - provocând degradarea şi deteriorarea mediului înconjurător, cât şi un rol pozitiv, putând conduce în anumite condiţii, la ameliorarea lui.

Experienţa acumulată în ultimii ani demonstrează că dezvoltarea economică şi protecţia mediului înconjurător sunt perfect compatibile, cu condiţia ca măsurile destinate protejării componentelor mediului să se ia odată cu acţiunile de dezvoltare generală, cu alte cuvinte, ca ele să constituie parte integrantă a dezvoltării economico-sociale.

Ca ramură de drept distinctă, de sine stătătoare, dreptul mediului are ca obiect raporturile juridice referitoare la utilizarea resurselor naturale, precum şi cele referitoare la protecţia, conservarea şi dezvoltarea componentelor mediului şi a mediului înconjurător în general.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Izvoarele si Obiectul LUCRARE.doc