Dreptul transporturilor

Contractul de transport

  • 15 EURO
  • Lucrare "Contractul de transport", pag. 60, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Consideraţii generale privind dreptul transporturilor...................................5

1. Noţiunea de transport şi trăsăturile dreptului transportului..........................................5

2. Clasificarea transporturilor..............................................................................................11

3. Reglementări cu caracter general.....................................................................................14

 

Capitolul II

Contractul de transport. Noţiuni introductive..............................................16

1.Reglementarea contractului de transport.........................................................................16

2.Definiţia contractului de transport....................................................................................17

3.Caracteristici şi particularităţi ale contractului de transport........................................21

4.Caracterele juridice ale contractului de transport..........................................................24

5.Funcţiile contractului de transport...................................................................................28

 

Capitolul III

Elementele constitutive ale încheierii corntractului de transport. Forma contractului.......................................................................................................30

1.Capacitatea fiecărei părţi contractante…………………………………………………30

2.Consimţământul…………………………………………………………………………..34

3.Obiectul contractului……………………………………………………………………..37

4.Cauza contractului………………………………………………………………………..38

5.Forma contractului de transport………………………………………………………...41

 

Capitolul IV

Clauze obligatorii şi clauze facultative ale contractului de transport…….44

1.Clauze obligatorii……………...………………………………………………………….46

2.Clauze facultative……………………………………………...………………………….54

Concluzii……………………………………...………………………………..55

Bibliografie…………………………………...………………………………..59


Extras

Conținut aleatoriu

Transporturile au fost dintotdeauna definite a fi căi de comunicaţie - rutiere; feroviare; maritime şi fluviale; aeriene - prin care se asigură traficul de persoane şi marfa dintr-un loc în altul[1].

Prin urmare, dreptul transporturilor studiază ansamblul normelor care reglementează raporturile juridice care se stabilesc în procesul de organizare şi executare a transportului de mărfuri şi de pasageri, rolul şi autoritatea statului în condiţiile economiei de piaţă, drepturile şi obligaţiile participanţilor la înfăptuirea activităţii de transport, analizând pe categorii de transporturi contractele ce se încheie în trafic intern şi internaţional, precum şi alte acte şi fapte juridice conexe transportului de persoane şi de mărfuri[2].

Fiecare ramură şi fiecare mijloc de transport s-a dezvoltat într-o ambi­anţă economică generală, potrivit unor principii specifice.

Cele mai importante principii care guvernează transportul internaţional „sunt aceleaşi care guvernează şi transportul intern”. Acestea sunt: rapiditatea, fluiditatea, siguranţa, la care se adaugă unele principii specifice ramurii respec­tive.

Conceptul de transport internaţional include „un sistem de comunicaţii care depăşeşte frontierele naţionale ale statelor”. Acest concept defineşte „coo­perarea dintre două sau mai multe state” şi „managementul şi structurarea sub­sistemelor”, aşa încât, „acestea să se subsumeze sistemului internaţional res­pectiv”[3].

Aşadar, transportul internaţional de mărfuri este un sistem de căi de comuni­caţii, căruia îi sunt subsumate mai multe subsisteme, vertebrate într-o structură armonioasă în măsură să asigure traficul de marfă dincolo de frontierele statelor, care este guvernat de principiile rapidităţii, fluidităţii şi siguranţei cât mai depline[4].

Din definirea conceptului a rezultat că „managementul şi structurarea subsistemelor” - reprezintă o componentă majoră a procesului complex al deru­lării traficului internaţional.[1] The CMR Convention 1956; The CJM Convention 1970; The Warsaw Comention 1929; The Warsaw Convention 1955; The Carriage of Goods by Sea Act 1992.

[2] Florin Făinişi, 2011, op. cit. p. 12.

[3] The CMR Convention 1956; The CIM Convention 1970; The Warsaw Convention 1955.

[4] Profesorii Michel Jacquet şi Philippe Delebecque subliniau că „toate principiile care de­finesc conceptul de transport intern şi internaţional sunt importante: atât cele generale cât şi cele specifice fiecărei ramuri”. între acestea - observau cei doi universitari - „siguranţei traficului îi revine un rol aparte”, deoarece „numai securitatea deplină a mijlocului de transport respectiv îl face atractiv”, iar atât călătorii, cât şi oamenii de afaceri îl vor folosi şi nu-l vor ocoli.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Contractul de transport Ionut.doc