Drept administrativ

Recrutarea si selectia resurselor umane. Studiu de caz Primaria Targoviste

  • 15 EURO
  • Lucrare de licenta: "Recrutarea si selectia resurselor umane. Studiu de caz Primaria Targoviste", nr. pag. 53, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Introducere............................................................................................................5

CAPITOLUL I - Elemente teoretico-metodologice privind recrutarea şi selecţia  funcţionarilor

  publici...............................................................................................................7

1.1Recrutarea şi selecţia activităţii specifice managementului resurselor 

umane...................................................................................................................8

1.2Recrutarea funcţionarilor publici................................................................13

1.3Selecţia  funcţionarilor publici.....................................................................20

1.4Metode și criterii de selecție. Teste de aptitudini…………………….…..24

 

CAPITOLUL  II - Prezentarea  generală a Primariei  Municipiului Târgovişte...................................................................................................................31

2.1 Date generale.................................................................................................31

2.2 Scurt  istoric al Primăriei Municipilui Târgovişte.....................................33

2.3 Organizarea primariei..................................................................................34

 

CAPITOLUL III - Particularităţiile proceselor de recrutare şi selecţie a Resurselor umane în cadrul Primăriei  Târgovişte........................................37

3.1 Structura personalului în cadrul Primăriei Târgoviște............................38

3.2 Recrutarea resurselor umane în cadrul Primăriei Târgoviște.................40

3.3 Selecţia resurselor umane în cadrul Primăriei Târgoviște.......................47

 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI..........................................................................53

 

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................55

 


Extras

Conținut aleatoriu

Introducere

 

Prin prezenta lucrare am încercat să analizez următoarele tipuri de activităţilegate de managementul funcției publice: analiza şi caracterizarea postului ce urmează a se ocupa, recrutarea şi selecţia personalului, evaluarea performanţelor, etc. După cum vom vedea, analiza şi caracterizarea postului constite activitatea principală, datorită căreia  viitorul angajat își poate lămuri și duce la îndeplinirea atribuţiile conforme postului. Caracterizarea și studiul postului se realizează ținându-se cont de procedura interviului, mai exact prezentarea locului de muncă se face cu ajutorul fişei postului. Toate aceste considerente au contribuit în motivarea alegerii temei, justificându-i, totodată, după paprea mea și importanța.

Din punct de vedere structural, lucrarea am împărțit-o pe trei capilole, dintre care unul teoretic și doua alocate unui studiu de caz ce are ca obiect analiza procesului de recrutare și selecție așa cum este prezentat și desfășurat acesta în cadrul Primăriei Târgoviște.

Așa cum am spus, primul capitol este ului teoretic unede sunt analizate din acest punct de vedere aspectele teoretice și cele metodologice care vizează recrutarea şi selecţia  funcţionarilor  publici, mai precis recrutarea şi selecţia activităţii specifice managementului resurselor umane precum și recrutarea și selecția funcţionarilor publici, întrucât analiza de care m-am ocupat în lucrare este pe o instituție publică, respectiv Primăria Municipiului Târgoviște. Ultimul subpunct al capitolui este mai special deoarece prezintă metode și criterii de selecție ale personalului, precum și testele de aptitudini la care sunt supuși candidații.

Capitolul II, așa cum am mai spus, este parte din studiul de caz fiind unul introductiv prezentând la modul  general a Primaria  Municipiului Târgovişte, fiind arătate date generale despre oraș, fiind expus un scurt  istoric al Primăriei Municipilui Târgovişte și, totodată, prezentată actuala organizare a primariei.

Capitolul III sete cel mai important, aici fiind analizate particularităţiile proceselor careurmăresc recrutarea şi selecţia de resurselor umane în interiorul structurii Primăriei  Târgovişte, mai exact structura personalului în cadrul Primăriei Târgoviște, recrutarea și selecția resurselor umane în cadrul acesteia. Aici au fost prezentate metodele utilizare în procesul de recrutare și selecție utilizat de către compartimentul ce se ocupă de resursele umane din carul Primîriei Târgoviște.

Lucrarea se încheiae cu concluzii privind modul de recrutare și selecție folosit de instituția analizată, a punctelor slabe, a punctelor forte identificate în acest proces, dar li cu unele propuneri privind îmbunătățirea sistemului, a procesului derulat de compartimentul de resurse umane, propuneri pe care eu le consider oportume pentru bunul mers al Primăriei Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I

Elemente teoretico-metodologice privind recrutarea şi selecţia  funcţionarilor  publici

 

1.1.      Recrutarea şi selecţia activităţii specifice managementului resurselor umane

 

Prin managementul resurselor umane înțelegem acea responsabilitate a tuturor acelora care conduc oameni, care au funcția de manageri și care au ca scop aplicarea politicilor şi strategiilor organizaţiilor ce se referă la capitalul uman[1].

În materie de resurse umane, ca să reușești şi mai cu seamă ca să razbați, organizaţiile în general şi societățile comerciale în particular au ca scop rezolvarea acestor aspecte ce se ivesc[2] și anume:

Ø           observarea calificărilor sau a calităților şi selectarea concurenților care se potrivesc cel mai bine solictărilor cerute de locul de muncă nou apărut ori care este vacant;

Ø           observarea şi selectarea concurenților care au calități de concurenți utilizând procedeele cele mai potrivite, precum și diverse surse sau zone pentru selectarea personalului;

Ø           respectarea actelor normative ce privesc recrutarea și selecția și care au în vedere aceleași posibilități de angajare şi îndreptarea uzanțelor discriminatorii sau a unor neregului care sunt din ce în ce mai mult întâlnite.

Rezolvarea convenabilă a acestor dileme presupun izbânda întregului demers prin care se urmărește numărul care trebuie de personal, proces deosebit în politica unei instituții sau societăți comerciale mai ales dacă ținem cont de efectele unor evtualele erori ce apar în etapa angajării .

Așadar, anterior căderii de acord asupra deciziei de angajare pe post a unor concurenți inediți trebuie neapărat să se analizeze dacă este cu adevărat necesară  recrutarea de personal şi să se țină seama de capacitățile apariție și punere în practică a altor variante. De fapt, este vorma că dacă un loc de muncă este pe organigramă nu rezultă automat este necesar să fie și vacant; în situația în care postul devine vacant, există posibilitatea ca acesta să fie scos din grila de posturi. Mai se poate hotărâ transferul atribuțiilor unui alt post ori este posibil să rămână locul de muncă  vacant atunci când se modifică anumite împrejurări.[3]

Prin urmare, când vorbim despre recrutarea resurselor umane avem în vedere confirmarea nevoii de a angaja personal, adaptarea la unele modificări survenite în unele cazuri de angajare de personal, la fel ca şi acţiunile desfășurate, acțiuni de poziționare şi identificare a eventualilor concurenți precum şi pentru ademenirea unor candicati cu spirit de competiție, candidați care sunt în măsură să se conformeze cel mai bine solicitărilor impuse de posturile scoase la concurs.

Recrutarea și selecția personalului pot fi caracterizate prin  permanență şi caracter sistematic ori se pot manifesta doar în momentul în care apar unele nevoi de personal. Știm astfel că recrutarea și selecția în domaniul resurselor umane se manifestă cu caracter continuu şi sistematic, iar instituția publică angajatoare are ascendentul menţinerii unui raport de serviciu continuu pe piaţa muncii în domaniul administrației publice.[1] L. Matei, Managementul Public, Editura Economică, Bucureşti, 2001, pag. 247

[2] T. Constantin, Ana Stoica – Constantin, Managementul resurselor umane, Ghid practic şi instrumente pentru responsabilii de resurse umane şi manageri, Editura Istitulul European, Iaşi, 2002

[3] P. Burloiu,  Managementul resurselor umane, Editura Lumina, Lex, Bucureşti 1997, pag. 501


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Recrutarea şi selecţiea Resurselor umane în cadrul Primăriei Târgovişte.doc