Dreptul familiei

Nulitatea relativa a casatoriei

  • 18 EURO
  • Lucrarea de licenta "Nulitatea relativa a casatoriei", Dupa NCC, format Word, 60 pag

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Introducere…………………………………………………………………………………………3

 

Capitolul I

Consideraţii introductive cu privire la familie şi instituţia căsătoriei

1. Despre familie – Dispoziții generale............................................................................................4

2. Familia şi căsătoria din punct de vedere juridic…………………………...………………….7

3. Caracterele juridice ale căsătoriei………………………………………………………….....14

4. Încheierea căsătoriei…………………………………………………………………………...17

 

Capitolul II

Nulitatea căsătoriei

1. Aspecte generale despre nulitate...............................................................................................20

2. Noţiunea de nulitate a căsătoriei. Reglementare şi particularităţi………………………….26

3. Clasificarea nulităţii căsătoriei………………………………………………………………..28

 

Capitolul III

Cazurile de nulitate relativă ale căsătoriei

1. Reglementarea cazurilor de nulitate relativă ale căsătoriei………………………………....29

2. Analiza cazuri de nulitate relativă.............................................................................................31

2.1. Lipsa încuviinţării sau autorizării în cazul căsătoriei minorului........................................31

2.2. Viciile de consimţământ……………………………………………………………………..31

2.3. Lipsa discernământului…………………………………………………………...................35

2.4. Existenţa tutelei………………………………………………………………………………39

 

Capitolul IV

Aspecte legate de nulitatea relativă

1. Persoanele care pot invoca anulabilitatea căsătoriei……………………….………………..41

2. Prescripţia dreptului la acţiune în anulabilitatea căsătoriei...................................................43

3. Acoperirea nulităţii relative a căsătoriei...................................................................................45

4. Efectele nulităţii relative ale căsătoriei……………………………………………………….47

 

Concluzii....................................................................................................................53

Bibliografie................................................................................................................57

 


Extras

Conținut aleatoriu

2. Analiza cazuri de nulitate relativă

 

2.1. Lipsa încuviinţării sau autorizării în cazul căsătoriei minorului

 

Din punct de vedere al reglementării, căsătoria încheiată cu lipsa încuviinţării sau autorizării în cazul minorului este prevăzută de art. 297 alin. (1) şi alin. (2), art. 272 alin . (2), alin.(3), alin.(4) şi alin. (5) C. civ.103[1].

Potrivit art. 297 alin. (1), C. civ., este anulabilă căsătoria încheiată fără încuviinţarea părinţilor, a tutorelui şi fără autorizarea instanţei de tutelă în cazul căsătoriei minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani.

În situaţia în care unul dintre părinţi este decedat, sau nu poate să-şi exprime în vreun fel voinţa, este de ajuns încuviinţarea celuilalt părinte.

Când nu există părinţi sau tutore pentru a încuviinţa căsătoria, se va solicita încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti[2].

Dacă prin hotărâre judecătorească, instanţa de tutelă a decis ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de un singur părinte, încuviinţarea acestuia la căsătorie este suficientă.[3]

Nulitatea relativă poate fi invocată numai de persoana a cărei încuviinţare era necesară.

 

 

2.2. Viciile de consimţământ

 

Din punct de vedere al reglementării, sancţiunea nulităţii relative pentru viciile de consimţământ este prevăzută de art. 298 alin. (1) şi (2), art. 1214 alin. (1), art. 1219, C. civ.

Când consimţământul soţilor nu a fost liber exprimat, adică a fost viciat prin eroare, dol sau violenţă, intervine anularea căsătoriei.[4]

Eroarea constituie viciu de consimţământ când se referă la identitatea fizică a celuilalt soţ.[5] Analizând „per a contrario” dacă se referă la identitatea civilă a viitorului soţ, eroarea nu constituie viciu de consimţământ.

Cu titlu de exemplu, eroarea nu este considerată viciu de consimţământ atunci când se referă la:

* Starea civilă a celuilalt soţ;[6]

* Calităţi ori însuşiri ale acestuia;

* Cetăţeniei;

* Rasei;

* Religiei;

* Etniei;

* Naţionalitate;

* Apartenenţă politică;

* Convingeri.

Dolul reprezintă eroarea provocată asupra unui soţ de către celălalt viitor soţ prin manopere dolosive de natură să îi vicieze consimţământul la încheierea actului de căsătorie, manopere fără intervenţia cărora, cel dintâi nu ar fi încheiat actul de căsătorie.[7]

Dolul mai poate îmbrăca forma dolului prin reticenţă, situaţie în care soţul animat de intenţia de a frauda, omite să-i aducă la cunoştinţa celuilalt soţ anumite împrejurări, informaţii necesare a fi dezvăluite.[1] Potrivit art. 297 alin. (1), C. civ: „Este anulabilă căsătoria încheiată fără încuviinţările sau autorizarea prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) şi (5).”

Conform art. 297 alin. (2), C. civ.: „Anulabilitatea poate fi invocată numai de cel a cărui încuviinţare era necesară. Dispoziţiile art. 46 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.”

Potrivit art. 272 alin. (3), C. civ.: „Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.”

Conform art. 272 alin. (4), C. civ.: „De asemenea, în condiţiile art. 398, este suficientă încuviinţarea părintelui care exercită autoritatea părintească.”

Conform art. 272 alin. (5), C. civ.: „Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.”

[2] De exemplu: asistentul maternal

[3] Potrivit art. 398 alin. (1), C. civ.: „Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi.”

 

[4] Potrivit art. 298 alin. (1), C. civ.: „Căsătoria poate fi anulată la cererea soţului al cărui consimţământ a fost viciat prin eroare, prin dol, sau prin violenţă.”

 

[5] Conform art. 298 alin. (2), C. civ.: „Eroarea constituie viciu de consimţământ numai atunci când priveşte identitatea fizică a viitorului soţ.”

[6] De exemplu: unul dintre soţi nu a cunoscut faptul că celălalt soţ este divorţat ori văduv, sau că este copil din afara căsătoriei.

[7] Conform art. 1214 alin. (1), C. civ.: „Consimţământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părţi ori când aceasta din urmă a omis, în mod fraudulos, să-l informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie.”

 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Nulitatea relativa a casatoriei.doc
  • CUPRINS NULITATEA RELATIVA.doc