Drept civil

Contractul de agentie

  • 20 EURO
  • Lucrare de licenta "Contractul de agentie", conform Noului Cod Civil, format Word, 50 pag

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

 CAPITOLUL I - PREZENTARE GENERALĂ

     

      Secțiunea I - Considerații introductive

      Secțiunea a II-a - Noţiunea, caracteristici și natura juridică

      1.1. Definiția contractului de agenție

      1.2. Caracterele juridice ale contractului de agenție

      1.3. Natura juridică a contractului

       Secțiunea a III-a - Delimitarea contractului de agenție de contractul de mandat

 

      CAPITOLUL II - CUPRINSUL ȘI FORMA CONTRACTULUI DE AGENȚIE

      Secțiunea I - Cuprinsul contractului de agenție

      2.1. Părțile contractului de agenție. Exclusivitatea

      2.2. Împuternicirea

      2.3. Clauza de neconcurență

      2.4. Remunerația agentului

      2.5. Durata contractului

      Secțiunea a II-a - Condiţii de validitate

      3.1. Consimţământul

      3.2. Capacitatea părţilor

      3.3. Obiectul contractului

3.4. Cauza contractului

      Secțiunea a III-a - Forma contractului de agenție

      

       

        CAPITOLUL III - EFECTELE ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE AGENȚIE

     

     Secțiunea I - Efectele contractului de agenție în raporturile dintre agent și comitent

      4.1. Obligațiile agentului

      4.2. Obligațiile comitentului

     Secțiunea a II-a - Efectele contractului de agenție față de terți

                        5.1. Plata prețului bunurilor și serviciilor

        5.2. Reclamarea viciilor bunurilor sau serviciilor

     Secțiunea a III - Cauzele de încetare a contractului

     Secțiunea a IV-a - Indemnizațiile și despăgubirile încetării contractului

        6.1. Indemnizațiile

        6.2. Despăgubirile

 

 

           CONCLUZII

    

          BIBLIOGRAFIE 


Extras

Conținut aleatoriu

      Potrivit alin. 2 al aceluiași text de lege, „În măsura în care legea prevede o anumită formă a contractului, aceasta trebuie respectată, sub sancțiunea prevăzută de dispozițiile legale aplicabile”.

      3.1. Consimţământul

     Ca orice contract, contractul de agenție se încheie prin acordul de voință al părților.

      Întrucât contractul de agenție este un mandat, el are la bază împuternicirea pe care comitentul o conferă agentului de a încheia anumite acte juridice, cu precizarea condițiilor în care va acționa agentul. Această împuternicire este un act unilateral, care exprimă voința comitentului[1].

      Consimțământul este de regulă expres, dar poate fi și tacit[2].

      Pentru a fi valabil, consimțământul trebuie să îndeplinească cumulativ și simultan, următoarele condiții prevăzute de art. 1204 NCC, și anume: să fie exprimat în cunoștință de cauză, adică să provină de la o persoană cu discernământ; să fie serios sau, mai larg, să fie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice (animo contrahendi negotii); și să fie liber, adică să nu fie alterat de vreun viciu de consimțământ[3].

      Prezența sau lipsa discernământului reprezintă o stare de fapt, care decurge din caracterul conștient al actului juridic civil, în sensul că subiectul de drept civil trebuie să aibă puterea de a aprecia efectele juridice care se produc în baza manifestării sale de voință.

      Legea stabilește anumite prezumții relative, în materia discernământului, cu privire la anumite categorii de persoane fizice, astfel: persoanele fizice cu capacitate deplină de exercițiu sunt prezumate că au discernământ; persoana fără capacitate de exercițiu se presupune că nu are discernământ fie datorită vârstei fragede, fie datorită stării de sănătate mintală; minorul între 14 și 18 ani are discernământul în curs de formare. Pentru persoanele juridice nu se pun probleme în această privință, deoarece reprezentanții lor sunt întotdeauna persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu.

      Potrivit art. 1205 alin. 1 NCC, lipsa discernământului la încheierea contractului de agenție atrage ca sancțiune nulitatea relativă.

      Cu privire la cea de-a doua condiție, consimțământul trebuie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice.

      Consimțământul nu este considerat a fi exprimat cu intenția de a produce efecte juridice când: manifestarea de voință a fost făcută în glumă (jocandi causa); s-a făcut sub condiție suspensivă pur potestativă din partea celui care se obligă; manifestarea de voință este prea vagă; și manifestarea de voință s-a făcut cu o rezervă mentală (reservation mentalis), cunoscută de destinatarul acesteia.[1] C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, București, 2003, p. 80.

[2] Radu I. Motica, Ernest Lupan, Teoria generală a obligaţiilor civile, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 42. Noul Cod civil, Note. Corelații. Explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2011, pp. 450-451.

[3] G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 98.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • CONTRACTUL DE AGENȚIE.doc