Drept civil

Efectele contractului civil

  • 28 EURO
  • Lucrare de licenta (dupa NCC) Format word 70 de pag

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 Introducere…………………………………………………………………….....3

Capitolul 1

Noţiuni introductive cu privire la contractul civil

1.1. Noţiunea de contract civil......................................................................................................5

1.2.         Clasificarea contractelor civile şi structura acestora.........................................................11

1.3. Despre încheierea contractelor civile..................................................................................20

 Capitolul 2

Consideraţii generale privind efectele contractului civil

2.1.Precizări introductive............................................................................................................24

2.2.Enunţarea principiilor ce stau la baza obligaţiilor contractuale.......................................25

2.3.Reguli de interpretare a contractelor civile.........................................................................26

 Capitolul 3

Principiile care guvernează efectele contractului

3.1.   Principiul forţei obligatorii a contractelor civile..............................................................32

3.1.1. Fundamentul şi consecinţele acestui principiu................................................................33

3.1.2. Sursa intelectuală şi sursa tehnica a forţei obligatorii....................................................35

3.1.3. Limitarea forţei obligatorii a contractelor......................................................................37

3.2.             Principiul relativităţii efectelor contractului...................................................................41

3.2.1. Excepţiile de la principiul relativităţii efectelor contractului........................................43

3.3.              Principiul opozabilităţii contractelor..............................................................................49

3.3.1.  Simulaţia – excepţie de la opozabilitatea contractului..................................................50

 Capitolul 4

Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice

4.1. Excepţia de neexecutare a contractului..............................................................................57

4.2. Rezoluţiunea şi rezilierea contractului................................................................................58

 

Capitolul 5 – Studiu de caz...................................................................................61

Concluzii.................................................................................................................68

Bibliografie.............................................................................................................70


Extras

Conținut aleatoriu

1.1.Noţiunea de contract civil

 

Prin art. 1166 C. civ. defineşte contractul ca fiind „acordul între două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau atinge un raport juridic”.

Definiţia citată reia parţial vechea definiţie cuprinsă în art. 942 vechiul C. civ. care însă omitea criticabil ipoteza în care contractul era încheiat în vederea modificării unui raport juridic preexistent, aspect sesizat de doctrina de la acea vreme[1]. Într-o formulare sintetică, art. 942 C. civ. defineşte contractul ca fiind „acordul între două sau mai multe persoane, spre a
constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic”.
De aceea, practic, definiţia dată de cod este identică sau aproape identică sugestiilor de definiţie oferite de vechea doctrină în materie[2], potrivit cărora: Contractul este un acord de voinţă realizat între două sau mai multe persoane în scopul de a crea, modifica sau stinge un raport juridic preexistent.

Definiţia cuprinde elementele esenţiale pentru precizarea noţiunii de contract. Ceea ce este hotărâtor în această definiţie este acordul de voinţă, bi sau multilateral, care dă naştere, modifică ori stinge drepturi şi obligaţii. Din definiţie rezultă că acesta este un act juridic, şi anume un act juridic de formaţie bilaterală (plurilaterală, multilaterală)[3].

În Codul civil, termenul de contract este sinonim cu acela de „acord de voinţe”. În doctrină şi pe alocuri, chiar şi în noua reglementare, regăsim şi utilizarea termenului de „convenţie” despre care se stabilise că este sinonim celui de contract[4]. De aceea, obligaţiile născute din acorduri de voinţă pot fi calificate, deopotrivă, ca obligaţii contractuale sau obligaţii convenţionale. Datorită acestui fapt, în literatura jridică s-a încercat o delimitare a convenţiei faţă de contract. S-a irirmat că dacă convenţia este genul, contractul este specia[5].

În sistemul francez[6], se consideră că noţiunea de convenţie este mai largă, reprezentând acordul de voinţă ce are ca obiect modificarea sau stingerea unei obligaţii ori crearea, modificarea sau stingerea unui drept, altul decât un drept personal[7].[1] Liviu Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol II, Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2009, p. 13.

[2] C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. 2, Editura AII, Bucureşti, 1998, p. 484

[3] C-tin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 15.

[4] Tudor R. Popescu, Petre Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1968, p. 21.

[5] Mariana Rudăreanu, Obligaţii. Contracte,  Editura Fundaţiei „România de mâine” Bucuteşti, 2006, p. 21.

[6] Alex Weill, Francois Terre, Droit civil, Les obligations, Dalloz, Paris, 1986, pag. 142;

[7] Mariana Rudăreanu, op. cit., p. 21.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Ionela.doc
  • Efectele contractului.doc