Alte discipline

Contractul de asigurare maritima

  • 10 EURO
  • Lucrare de licenta. Format word. 96 pagini

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Introducere

Capitolul I

Cosideraţii generale privind noţiunea de asigurare

1.  Definirea conceptului de asigurare

2.  Funcţiile asigurării

3.  Clasificarea asigurărilor

 

Capitolul II

Contractul de asigurare în dreptul comerţului internaţional

1.  Termeni specifici

2.  Caracterele juridice ale asigurării şi elementele contractului

3.  Particularităţile acestui tip de contract

4.  Încheierea contractului de asigurare. Declaraţia de asigurare

5.  Conţinutul, durata şi proba contractului de asigurare

6.  Efectele contractului (obligaţiile părţilor)

7.  Încetarea contractului de asigurare

 

Capitolul III

Repere istorice privind asigurările maritime

1.  Apariţia si evoluţia asigurărilor

2.  Scurt istoric al asigurărilor maritime

 

Capitolul IV

Contractul de asigurare maritimă

1.  Definiţia contractului de asigurare maritimă şi caracterele juridice ale acestuia

2.  Principiile asigurărilor maritime

3.  Tipuri de contracte de asigurare maritimă

a.  Contractul de asigurare CARGO

b.  asigurarea navelor (asigurare de tip CASCO)

4.  Conţinutul contractului de asigurare maritimă

a.  Obiectul asigurărilor maritime şi suma asigurată

b.  Riscurile maritime.

c.   Avaria în asigurările maritime

5.  Clauze folosite în cazul diverselor regulamente ale societăţilor de asigurare maritimă

Concluzii

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

Executarea succesivă a contractului de asigurare determină o serie de consecinţe şi anume:

- regulile rezolutorii nu sunt aplicabile;

- partea care şi-a îndeplinit obligaţia are drept la contraprestaţia cocontractantului până la desfiinţarea contractului;

- neîndeplinirea de către asigurat a obligaţiilor sale nu produce efecte decât pentru viitor (primele plătite pentru perioada anterioară rezilierii nerestituindu-se asiguratului);

- dis­pariţia obiectului asigurat prin efectul altui eveniment decât cel în vederea căruia s-a încheiat asigurarea, implică rezilierea de drept a contractului.

Caracterul oneros rezidă în aceea că fiecare parte urmăreşte un anumit avantaj (o contraprestaţie) în schimbul prestaţiei pe care o face, ori se obligă a o face, în favoarea celeilalte părţi.[1]

Faptul că asiguratul poate solicită ca beneficiul asigurării să revină unei terţe persoane (beneficiar), această convenţie accesorie nu schimbă caracterul oneros al contractului de asigurare.

Caracterul aleatoriu este o trăsătură specifică contractului de asigu­rare, deoarece efectele sale depind de un eveniment incert (producerea evenimentului vizat).[2]

La încheierea contractului, nu se poate şti dacă şi în ce măsură fiecare dintre părţi va avea un avantaj sau o pierdere, ca rezultat al contractului.

Elementele principale ale contractului de asigurare sunt:

- interesul asigurării;[3]

- riscul asigurării

- suma asigurată şi

- prima de asigurare.

Interesul asigurării prezintă particularităţi în raport cu formele concrete ale asigurării: de bunuri, de persoane şi de răspundere civilă.[1] B. Ştefănescu, - Dreptul comerţului internaţional, Univ. Dimitrie Cantemir, 1993, pag. 90.

[2] Brânduşa Ştefănescu,    Contractul de asigurare în comerţul internaţional, în „Dreptul comerţului  internaţional”, A.S.E., Bucureşti,  1982, p.  250

[3] D. Popescu, I. Macovei, Contractul de asigurare, Ed. Junimea, Iaşi, 1982, pag. 40 şi urm


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Contractul de asigurare maritimă.doc