Drept administrativ

Consiliile locale si primarul

  • 10 EURO
  • Lucrare de licenta. Format word. 90 de pag

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 Capitolul I – Noţiuni generale privind administraţia publicã localã

1. Consideraţii generale privind organizarea administrativ- teritorialã a statului

2. Principiile administraţiei publice locale

3. Consideraţii generale privind autorităţile administraţiei publice locale

4. Administraţia publicã localã în unele ţări din Europa

 

Capitolul II - Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale             

Secţiunea I- Alegerea consiliilor locale   

Secţiunea II- Alegerea primarului.

 

Capitolul III - Consiliul local. Constituire. Competenţă. Funcţionare, încetarea activităţii consiliului local.

Secţiunea I - Constituirea consiliului local

Secţiunea II — Competenţa consiliului local

Secţiunea III- Funcţionarea consiliului local

Secţiunea IV- Răspunderea consilierilor

Secţiunea V - Dizolvarea consiliilor locale

 

Capitolul   IV  —  Primarul.   Statutul   şi   rolul   acestuia.   Competenţa.

Atribuţiile şi actele primarului.

 Secţiunea I - Statutul şi rolul primarului

Secţiunea II - Competenţa. Atribuţiile şi actele primarului

1.  Atribuţiile primarului, competenţa acestuia.

2.  Actele primarului.

Secţiunea III - Încetarea mandatului primarului şi suspendarea acestuia

Secţiunea IV- Vice - primarul. Delegarea de atribuţii

Secţiunea V— Secretarul comunelor, oraşelor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor

 

Capitolul V - Serviciile publice ale comunei, oraşului şi aparaturile propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale.

Concluzii şi propuneri de lege ferenda   

Bibliografie         


Extras

Conținut aleatoriu

Aşa cum am amintit, în afară de consiliile de specialitate, consiliile locale pot organiza şi nişte comisii speciale de analiză şi verificare pe o perioadă determinată conform Legii 215/2001. Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale mai prevede în legătură cu aceste comisii de anchetă - de analiză şi verificare, faptul că ele vor prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate.   Raportul  va  cuprinde,   dacă  este  cazul,   propuneri   concrete   de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

 

SECŢIUNEA II

COMPETENŢA CONSILIULUI LOCAL

Din principiul autonomiei locale rezultă două idei de maximă importanţă pentru consiliul local. Prima dintre ele presupune recunoaşterea pentru autorităţile care o realizează a unei competenţe materiale generale, iar cea de a doua idee, rezultă din autonomia locală, este inexistentă, ca regulă, a unei subordonări faţă de autorităţi ale administraţiei publice.[1]

„Faptul că, în unele ţări, cum ar fi Regatul Unit, asupra autorităţilor comunale, unităţii de bază, se exercită un control al autorităţilor intermediare, de la nivelul districtului. Reprezintă o excepţie de la regulă, explicabilă prin particularităţi istorice ale evoluţiei administraţiei şi guvernării într-o ţară sau aita”.”„ În sistemul nostru, legislaţia privitoare la organizarea administraţiei publice, în toate perioadele chiar şi în cele mai liberale, din 1925 sau 1929, până la Constituţia din 1991, a cuprins dreptul autorităţilor statului de a anula actele autorităţilor locale alese, tocmai pentru a realiza „autonomia locală”. Această anulare a actelor a fost teoretizată însă nu ca efect al raporturilor de subordonare, ci ca efect al tutelei administrative.

Constituţia din 1991[2] a adus schimbări în privinţa datelor tutelei administrative, faţă de perioada interbelică şi în ceea ce priveşte modul de reglementare a competenţei consiliilor locale stabilind faptul că atât „consiliile locale, cât şi primarii funcţionează, în condiţiile legii ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi oraşe”.    Articolul acesta (120), alăturat articolului 16, alin. 2, articolului 2, articolului 48 şi articolului 122, alin. 4 din Constituţie ne relevă următoarele: consiliile locale pot avea atribuţii în orice domeniu sau sector de activitate, în cazul în care nu există o interdicţie expresă a legii în acest sens. Totuşi interdicţia legii poate fi şi implicită, nu numai expresă, înţelegând prin aceasta faptul că sunt prevăzute expres, exclusiv atribuţii date în competenţă autorităţilor de subordonare guvernamentală sau ministerială sau date în competenţă autorităţilor centrale autonome ale administraţiei publice de specialitate, care sunt structuri prin esenţă statale.[1] Antonie Iorgovan - Tratat de drept administrativ, ediţia a IlI-a, vol. I, Editura Allbeck, Bucureşti, 2001, p.483

[2] Constituţia României, 1991, art. 120, alin.2

 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • consiliile locale si primarul.....doc