Alte discipline

Contractul de intretinere (dupa NCC)

  • 15 EURO
  • Lucrare de licenta, Format Word, 64 pagini

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA CONTRACTUL DE ÎNTREŢINERE......................................................................................................................5

1.1. Definiţia contractului………………………………………………………………………………………...5

1.2. Caracterele juridice ale contractului de întreţinere………………………………………..6

CAPITOLUL AL II-LEA

DELIMITAREA FAŢĂ DE ALTE CONTRACTE………………………………………...9

2.1. Delimitarea de contractul de vânzare cumpărare …………...…………………………..10

2.2. Delimitarea faţă de contractul de donaţie………………………………………………..23

2.3 Delimitarea contractului de întreţinere faţă de contractul de rentă viageră……………...33

CAPITOLUL AL III-LEA

CONDIŢIILE  DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE…….36

3.1. Condiţiile de fond………………………………………………………………………...36

3.1.1. Capacitatea juridică a părţilor contractante……………………………………………36

3.1.2. Consimţământul………………………………………………………………………..36

3.1.3. Obiectul contractului de întreţinere……………………………………………………38

3.1.4. Cauza contractului de întreţinere………………………………………………………39

3.2. Condiţiile de formă………………………………………………………………………40

3.2.1. Forma cerută ad validitatem…………………………………………………………...40

3.2.2. Forma cerută ad probationem………………………………………………………….41

3.2.3. Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi……………………………………….42

CAPITOLUL AL IV-LEA

EFECTELE  ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE……………….43

4.1. Obligaţiile întreţinutului………………………………………………………………….43

4.2. Obligaţiile întreţinătorului……………………………………………………………….49

4.3. Transformarea în bani a obligaţiei de întreţinere………………………………………..53

4.4. Rezoluţiunea contractului pentru neexecutarea obligaţiei de întreţinere………………..56

4.5. Încetarea contractului de întreţinere……………………………………………………..58

CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA…………………………………...61

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………...65

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

Dacă nu se precizează durata, ci doar faptul că întreţinerea este viageră, atunci contractul de întreţinere s-a încheiat pe toată durata vieții creditorului acesteia[1].

Ca specific, contractul de întreținere se poate institui pe durata vieții uneia sau mai multor persoane, în conformitate cu prevederile articolului 2265 alineat (1), coroborat cu textul art. 2244 C. civ. În situaţia amintită normele juridice de mai sus se aplică similar și contractului de întreținere, de unde rezultă că întreținerea  se poate institui şi pe durata vieții mai multor persoane. Rezultă că, dacă legea nu precizează contrariul, debitorul trebuie să presteze obligația de întreținere până la data decesului ultimei persoane întreţinute prin contract.

Nu în ultimul rând trebuie spus că obligaţia de întreținere se poate constitui chiar și în favoarea unui terț, situaţie care corespunde unei donații indirecte. În cazul de faţă, părțile contractului vor fi reprezentate de constituitorul sau stipulantul și debitorul obligației de întreținere sau promitentul, între care se încheie contractul, în timp ce creditorul obligației de întreținere sau întreținutul este reprezentat de terțul beneficiar. Prin consecinţă, acesta din urmpă, ca beneficiar al întreţinerii, trebuie să accepte întreținerea instituită în beneficiul său, şi chiar dacă acceptă, terţul nu poate cere încetarea contractului, ci doar executarea obligației de întrţinere contractate în favoarea sa[2].

Aşadar, definiţia legală a contractului de întreţiere scoate în evidenţă că prin acesta, o parte se obligă să efectueze în folosul altei părţi sau a unui anumit terţ, pentru un interval de timp determinat prestaţiile necesare pentru întreţinere şi îngrijire. Tot în definiţie, aşa cum am vazut, în situaţia în care prin contract nu s-a prevăzut perioada de întreţinere ori s-a specificat doar un caracter viager al contractului, atunci întreţinerea operează pe întreaga durată de viaţă a creditorului.

Este interesat să constatăm că şi această definiţie este supusă ţintei unor critici din partea juriştilor. Mai întâi sesizăm că legiuitorul nu indică cum se numesc părţile contractului pe care îl analizăm. Actualul cod foloseşte denumirea de debitor şi cea de creditor, însă aceşti termeni, după cum bine se ştie nu sunt unii specifici pentru contractul de întreţinere.


[1] Codrin Macovei, Mirela Dobrilă, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, (coordonatori F.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 201.

[2] Liviu Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, ed. a 2-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014, p. 446.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Liviu Ctr de întreţinere.doc